ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Бурба В.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ РОЗВІДКИ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ (OSINT) В ДІЯЛЬНОСТІ РОЗВІДУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Єднак В.М. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ

Зварич Р.В., Короєд С.О. ВЗАЄМОДІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА РЕГУЛЯТИВНОГО МЕХАНІЗМУ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Зима Н.Ф. ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ДИТИНИ

Ковбас І.В. НАГОРОДА ЯК «БАЗОВИЙ» ЕЛЕМЕНТ НАГОРОДНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ

Костицька І.О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОСМИСЛЕННЯ РОЛІ ПАРЛАМЕНТАРІЯ В СУСПІЛЬСТВІ

Кошелєва К.О. ПРОБЛЕМА НАДАННЯ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ШТУЧНОМУ ІНТЕЛЕКТУ

Кошиков Д.О. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Крилов Д.В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Невзорова І.В. МІЖНАРОДНІ ДЕОНТОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ

Солошенко Ю.В. НОТАРІАТ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ

Стріяшко Г.М., Попова А.А. ПОДАТКОВІ АГЕНТИ ЯК УЧАСНИКИ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Татарова Т.О. ФІСКАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНЩИНИ (СЕРЕДИНА XVII СТ. – ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVIII СТ.)

Терещук В.С. ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Ховпун О.С. ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Шум М.С. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ І МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ В ЧАСТИНІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Щербаков В.В. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ

Юрах В.М. ЗАГАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Амелічева Л.П. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, ЩО РЕГУЛЮЄ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТВОРЧІСТЮ, В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Дегтярьова С.В. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

Комарницький Д.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У СФЕРІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Обушенко Н.М. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Пантелеєв С.М. ВИДИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАБОРОН ТА ОБМЕЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ

Погорєлова Л.Г. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

Потопахіна О.М. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПРОЄКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Рижеченко К.С. КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Яновицька А.В. ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аблов Є.В. ПРАВА ТА ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЇХ ЗАХИСТ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОХОДЖЕННЯМ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Білоус О.В. СИСТЕМА СПОСОБІВ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Болдіжар С.О. ПОНЯТТЯ «ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Бондар В.І. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТИВНИХ КРИТЕРІЇВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

Буланова Ю.М. ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ СЛУЖБОВОГО ПРАВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Вовк П.В. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ПАРАДИГМІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Гуть Н.Ю. ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Желінський В.М. РЕЄСТРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Журавель Я.В. КОНЦЕПТ «ВИКОНАВЧА ВЛАДА» У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Іщук Д.О. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Капличний В.А. ВИДИ ЗАСОБІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СПОРТУ УКРАЇНИ

Кожухар О.В. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

Козін А.О. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В УКРАЇНІ

Лавренікова О.С. ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ СФЕРИ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Котляревська Г.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Нікіфоренко В.С. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Нуруллаєв І.С.о. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ