ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Голопапа Д.І. ДОСТОВІРНІСТЬ ПИСЬМОВИХ ДОКАЗІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Голубицький С.Г. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ПРИ РОЗГЛЯДІ ТА ВИРІШЕННІ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Єщук О.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Золотарьова Н.І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Іваниця А.В. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Кириченко Ю.М. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кобко Є.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Коваленко А.В. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Коломоєць Н.В. КОМПЕТЕНЦІЯ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРАГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Комірчий П.О. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ ТА ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

Костенко С.К. УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ПРОКУРОРІВ

Кропивницький М.О. ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Круговий О.О. ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Кузьменко Ю.В. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Лекарь С.І. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Маліков В.В. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Науменко С.М. ЩОДО ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Предместніков О.Г., Павкович С.М. ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Сезонова О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УСТАНОВАМИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сибіга О.М. РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сукманова О.В. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Теленик С.С. ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Тильчик В.В. СПОРИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: НА ШЛЯХУ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ

Франкевич Петро АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Циганок С.В. СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

Шевченко Н.Л. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Беніцький А.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ПОТУРАННЯ ЗЛОЧИНУ

Ведмідський О.В., Кривенко В.В. КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ КРИМІНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Дунас М.О. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ

Кізь С.М. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ОСОБЛИВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ГОНКОНГ

Ковальов Ю.Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ: КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Наконечна І.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Соловйова А.М. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ КРАЇН ЗІ ЗМІШАНИМ (КОНВЕРГЕНТНИМ) ТИПОМ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Тихонова О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В США В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Удянський М.О. СИСТЕМА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИХ НА ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ СУБ’ЄКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Шайтуро О.П. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Шевченко Ю.А. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРОБЛЕМ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Андрушко О.В. ПІДСТАВИ, УМОВИ ТА СТАДІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Боднар В.Є. КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Дудко О.В. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ЗАХИСНИКА Й ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО, ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Мазур М.Р., Хамандяк В.Б. ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ В КОНТЕКСТІ СТАТТІ 5 § 5 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД І ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Пасечник М.Л. КАТЕГОРІЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СЛІДЧА ТАЄМНИЦЯ»

Попов В.Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ: ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ

Салманова О.Ю. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Третьяков Д.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ВИМАГАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ» ТА «ПРОХАННЯ ЇЇ НАДАТИ»

Шаранич Р.С. СФЕРА БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ