ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Боброва Ю.Ю., Бобров Ю.О. ҐЕНДЕР І МІЛІТАРИЗАЦІЯ: СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ

Брезіна Т.М. ЗМІСТ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ, ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Даніліна М.І. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ВІД ЕПОХИ АНТИЧНОСТІ ДО ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Зіньковський А.С., Каменщик О.В. СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ КАТЕГОРІЙ «ОХОРОНА», «ЗАХИСТ» ТА «ОБОРОНА»: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Золотухіна Л.О., Легеза Ю.О. ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ

Кузьменко Ю.В. АНАЛІЗ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБОРОНИ КАТУВАНЬ В УКРАЇНІ

Радченко О.М. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ПРИРОДА ГРОШЕЙ

Романчук О.З. РОЗШИРЕНЕ РОЗУМІННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

Сірант М.М. ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В УКРАЇНІ

Шапран Ю.В. ГАРАНТІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ ТА ПОЛІТИЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Гонгало Р.Ф. ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ»

Каламайко А.Ю. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРАВОСУДДЯ ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ПІД ЧАС COVID

Моргунова Т.І. ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Погорєлова О.С. ЗАСАДИ ЗАКОННОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

Рим О.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ХАРТІЄЮ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Rustamli Fidan Ali gizi ANALYSIS PATENT ACTIVITY OF ORGANIZATIONS AND MANUFACTURERS CONCERNING PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Сидоренко О.В. МАТЕМАТИЧНІ ОЗНАКИ У ФОРМУЛАХ ВИНАХОДУ, ПОВ’ЯЗАНОГО З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Барліт А.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ

Лемеха Р.І. ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН

Чуб А.В. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Барбарош Л.М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Галунько В.М. ПОШУК НОВИХ СТАНДАРТІВ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ МАЙБУТНІМИ ПРАВООХОРОНЦЯМИ

Довбань І.М. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гейко О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕТЕКТИВА НАБУ В РАЗІ ВИТРЕБУВАННЯ РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ