ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Бахтіна Ю.С. ПОНЯТТЯ МОНІТОРИНГУ В НАУЦІ

Вакарова О.В. СПЕЦІАЛІЗОВАНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОКУРАТУРА В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Корунчак Л.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Мозговий О.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО СУЧАСНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Радзілевич Д.А. ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК У РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Сировацький В.І. ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПРАВОВОЇ СФЕРИ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Бірюкова А.М. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ В АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Васильєв В.М. ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БІЗНЕСУ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ ЗАХОДУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

Довгуша М.П. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

Камінська О.А. КУЛЬТУРНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЗА ЗВИЧАЄВИМ ПРАВОМ

Кононенко В.А. КОНКУРС ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Супрун Г.Б. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОВІДНОСИН З ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ МЕДІАТОРІВ

Чумаченко І.М. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ ЯК ВАЖЛИВІ СКЛАДНИКИ ЗМІСТУ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондаренко О.М. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДСТАВ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВОГО СПОРУ

Валькова Є.В. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гуть Н.Ю. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Демешко М.В. СУБ’ЄКТИ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ТА СПОНСОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Деревінський М.П. СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НАГОРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ

Захарова О.В. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Карпушова К.Г. РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ЗРАЗКОВОЇ СПРАВИ: ВПРОВАДЖЕННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Книш С.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Ковальчук С.П. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Корінний С.О. ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУДОВОЇ МЕДІАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Кривенко В.В. ТЕОРЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Маліков В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

Орєхов С.М. ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Русецький А.А. ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Скрипа Є.В. ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Худоба І.С. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Азарова А.А. ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ

Дрозд В.Г. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Калатур М.В. ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Коломієць В.Ю. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАПОДІЯННЯМ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ (ст. ст. 121–125, 128 КК УКРАЇНИ)

Орлов Ю.В., Дундич Л.В. ПОЛІТИКО-КОН’ЮНКТУРНІ ФАКТОРИ ОЦІНОК ПОЛІТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Рубан К.П., Цвігуненко В. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ЗБАГАЧЕННЮ В УКРАЇНІ

Сийплокі М.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шайтуро О.П. ВИДИ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гевко В.В., Бура О.В. РОЛЬ ЗАХИСНИКА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

 

Ковтун О.В. ВИТРЕБУВАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ЯК СПОСОБИ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРЕШКОДЖАННЯМ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Науменко С.М. ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Падала А.М. ВАЖЛИВІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Суходубов В.С. СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ ІЗ МЕТОЮ ЗАВОЛОДІННЯ ЖИТЛОМ

Цуцкірідзе М.С. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТА ВІДАННЯ СЛІДЧОГО

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Казакова Л.О. ОБ’ЄКТИ ПРАВА НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Коваленко А.В. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ І МІСЦЯ ПОЛІЦІЇ

Слободяник Н.С. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ

Степаненко В.В. ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ РОЗСУД: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Савельєва І.В. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО ПОРТРЕТУ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ / РОЗЛАДАМИ