ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

Інтерв’ю: «Юстиція – це справедливість», – Олег Предместніков

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Бровко Н.І. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО- ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ»

Лучко М.О. ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Панчишин Р.І. ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Самокиш І.В. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ: ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Смазнова І.С. ОНТОГНОСЕОЛОГІЧНИЙ СТАТУС НАСИЛЬСТВА ТА АГРЕСІЇ

 

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Гуйван П.Д. ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВОЗАСТОСОВНА ПРАКТИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Макаренко Л.П. CУБРОГАЦІЯ ПРАВ КРЕДИТОРА ТРЕТІЙ ОСОБІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЯ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Марченко О.О. ЗАКОНОДАВСТВО США ЩОДО ПРИМУСОВОГО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ. УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Проценко В.В., Проценко І.В. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Сидорчук В.О., Дяченко С.В. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: НАУКОВИЙ ПОГЛЯД, НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ, СУДОВА ПРАКТИКА

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бахтіна Ю.С. КОНТРОЛЬ, НАГЛЯД ТА МОНІТОРИНГ: СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Голобутовський Р.З. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В АПАРАТІ СУДУ

Жуков С.В. ПИТАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ

Задорожня Н.О., Задорожня О.В. ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ В ТЕОРЕТИЧНОМУ І ПРАКТИЧНОМУ ВИМІРІ

Клімова С.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ: ФУНКЦІЇ, ЦІЛІ ТА МЕХАНІЗМ

Миронець О.М. ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Палій Є.А. ПРАВОВА ПРИРОДА СПРОЩЕНИХ ПОЗОВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Пархоменко-Куцевіл О.І. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Ростовська К.В. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЇ СУБ’ЄКТІВ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Стасюк О.Л. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Цвіркун Ю.І. КОЛЕГІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК УЧАСНИК СПРАВИ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ

 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Бараненко Р.В., Задорожна А.Ю. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ КІБЕРАТАКАМ

Вайда Т.С. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ ЗВО МВС УКРАЇНИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ДЕВІАНТНОЮ (ДЕЛІНКВЕНТНОЮ) ПОВЕДІНКОЮ

Великий В.М. СТАН ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Зубенко В.В. СТАНОВЛЕННЯ РОЗШУКОВОЇ ТА СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Метельський І.Д. ПРАЦІВНИК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ ЧИ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ ТА ЇХ ПЕРЕВИЩЕННЯ (ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ)

Сторчак Н.А. ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У СВІТЛІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ Й ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД І ПРАКТИКИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Топчій В.В. ГЕНЕЗИС ОСНОВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Шостак О.М. ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Коваль А.А. ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У ПРОВАДЖЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Лисеюк А.М., Максименко М.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ ПРИВАТНИМИ ДЕТЕКТИВАМИ

Помаз Я.О., Лазоренко Є.Ю. МОМЕНТ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Ткачов І.В., Варенья Н.М. ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ І ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦІЙНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ