ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мамалуй О.О. СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО У ВІДНОСИНАХ ІЗ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУШНИКІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Манжос Н.В. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

Марин П.П. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА З ПОЗИЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Міненко К.В. ДОКТРИНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ І ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Мозоловський П.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Моргунов О.А. МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Пасічник В.В. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Погрібніченко І.М. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОСКАРЖЕННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ

Радишевська О.Р. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

Рябець О.М. «ЮРИДИЧНА ФІРМА» ЧИ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ»: РОЗМЕЖУВАННЯ ТЕРМІНІВ В АСПЕКТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Сіделковський О.Л. КОМУНАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Сорока Л.В. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Степаненко В.В., Вайда Т.С. ТАКТИКА ДІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИТУАЦІЯХ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ЗАГРОЗИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ У ЗОНІ АКТИВНОЇ СТРІЛЬБИ

Теремецький В.І., Муляр Г.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Ткач Т.В. ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Фесенко О.М. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ІНВЕСТИЦІЙ

Шморгун В.В. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Яковлєв П.О. ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Давидович І.І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРАВОПОРЯДОК, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ АНГЛІЇ ТА КАНАДИ

Капустник В.В. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Карман В.В. ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ СИМВОЛІКИ

Колесник С.П. ЗАКОНОДАВЧЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

Марейченко О.М. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БАНДИТИЗМ (ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД)

Легких К.В. ЕЛЕМЕНТИ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: РОЛЬ СУДДІ У ТЛУМАЧЕННІ ТА ЗАСТОСУВАННІ

Мірковець В.І. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

Пузирьов М.С., Сокоринський Ю.В., Боднар І.В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛІСНУ НЕПОКОРУ ВИМОГАМ АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: РУДИМЕНТ МИНУЛОГО ЧИ ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ?

Сікан О.М. ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В АРХІТЕКТОНІЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Скакун І.В. ДОСВІД США У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Беклеміщева Ю.М. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 436-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Божик В.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Волошина М.О. НАУКОВИЙ ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМАТИКИ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ ПЕРВИННОЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Джафаров Мурад Єльман Огли СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ОСОБОЮ, ЯКІЙ ЗАБОРОНЕНО В’ЇЗД НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Дульський О.Л. РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХИСНИКОМ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОНАННЯ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ПРО ДОЗВІЛ НА ОБШУК ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

Кобак М.В. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ДИСПОЗИТИВНОСТІ

Кримчук С.Г. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Кудінов С.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Стащак А.Ю. НАСТУПАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Цехан Д.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЯК СКЛАДНИК ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Шпитко О.В. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ

Шумейко Д.О. КЛОПОТАННЯ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗГЛЯДУ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Громовенко К.В., Іванський А.Й. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ДОКУМЕНТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дешко Л.М., Галай В.О., Альонкін О.А., Буличева Н.А., Дерунець Н.О. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-ЄС ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ