ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Жильцов О. Л. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОБМЕЖЕННЯ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Золотухіна Л. О., Легеза Ю. О. ПРАВО НА ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН

Кирилюк Н. В. СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПРИНЦИПУ СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВ У ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ВІД КЛАСИЧНОГО ДО СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (1919–1946 РР.)

Погосян М. А. КОМУНІКАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ПРАВООХОРОННИМИ, ПРАВОЗАХИСНИМИ ТА СУДОВИМИ ОРГАНАМИ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Теленик С. С. СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ МАКРОСИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Яремчук В. В. РОЗРОБКА І. І. ЛУКАШУКОМ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПРАВА МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Гелецька І. О., Скиба В. М. СУДОВІ ВИТРАТИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Григор’єва І. В. ДЕФІНІЦІЯ НУЛЬОВОГО РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ ЯК ГНУЧКОЇ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Новіков Д. О., Ландін В. В. ПРЕКАРІАТ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Феофанова І. М. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Барліт А. Ю. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ

Галіцина Н. В. ПРИНЦИПИ “GOOD GOVERNANCE” І “GOOD ADMINISTRATION” В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

Діхтієвський В. П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Кузьменко Ю. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАНЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

Маркова О. О. ЩОДО ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ»: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Миджин Г. Є. СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Міщук І. В. ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗРІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО

Полухін П. В. АНГЛОСАКСОНСЬКА МОДЕЛЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Пундор Ю. О. ПРО АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВ УКРАЇНИ

Чуб А. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ

Шевцов О. А. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ДЕРЖАВАХ ЄС

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Беньківський В. О. КОМПАРАТИВІСТИКА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗВ’ЯЗКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Гуляков К. В. РАННІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ОБ’ЄКТІВ ІСТОРИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Кісілюк Е. М., Матюшенко О. І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІД ЧАС КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ

Сергєєва Т. В. ЗМІСТ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мирошниченко Ю. М. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Погорелов Д. О. ЩОДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПАТРОНІВ «НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ»

Соловей О. М. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Циганов С. М., Троценко А. М. ПРОЦЕСУАЛЬНІ РИСИ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ТА СЛІДЧОГО НА МІСЦІ ПОДІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Цимбалюк В. І., Пелешок І. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Бутенко В. Г. ПРАВОВІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Вайда Т. С. НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗА СХЕМОЮ «2 РОКИ КУРСАНТ − 1 РІК СЛУХАЧ» ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ УКРАЇНИ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ (З ДОСВІДУ ХЕРСОНСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДУВС)