ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Берченко Г.В. УСТАНОВЧА ВЛАДА В ЮРИДИЧНИХ ПОЗИЦІЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Гладчук Д.І. ФУНКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Holik Yu.O. THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION CYBERSECURITY

Горішня М.Л. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРАВОВИХ ОСНОВ АРХІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (1991–2020)

Кузнєцов С.С. МОРСЬКА ДОКТРИНА УКРАЇНИ 2009 РОКУ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ (ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРОЦЕДУРНИЙ) АСПЕКТ ПРАВОТВОРЕННЯ І ДОКТРИНОТВОРЕННЯ

Невзоров І.Л. СТАВЛЕННЯ ДО СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ДОРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОРІЧЧЯ)

Нестор В.Р. МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА АНГЛІЇ: ПІДСУМКИ ФАКТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Новіков М.М., Погрібний І.М. РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИ У ФОРМУВАННІ АКСІОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Тимошенко М.О. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Волошина В.В. РОБОТИ ПОНАД УСТАНОВЛЕНУ НОРМУ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ Й НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС: ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ

Дергачов Є.В., Казьмірова І.В. СПРОСТУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

Канарик Ю.С., Суржок Б.Г. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ І ПРАВ НОУ-ХАУ

Козін С.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІГРАНТІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

Пижова М.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА СПРАВЕДЛИВУ ОПЛАТУ ПРАЦІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бараненко Д.В. МІСЦЕ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Бездольний М.Ю. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Биков І.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ

Брояков С.В. ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Водорєзова С.Р. РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Князєв В.С. МАЙНО, ЩО ПЕРЕЙШЛО У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА

Лемеха Р.І. ЦИФРОВІЗАЦІЯ МИТНОГО РЕЖИМУ ТРАНЗИТУ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ліпинський В.В. ТЛУМАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВИХ НОРМ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Мазурик Р.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОКУРАТУР У ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Мілієнко О.А. ЄВРОПЕЙСЬКІ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО АКТА

Плохий В.М. СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ПОВОДЖЕННЯ З ТЕХНОГЕННИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Соболєва І.В. ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ ВІДНОСИН АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОРІВНЯНО З ПРАВОВИМ СТАТУСОМ ІНШИХ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ

Стець О.М. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Тулянцева В.А. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДНИКИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Угріна А.С. ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ МЕЖ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Волуйко О.М., Ромашко О.М., Легенький В.В. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ І ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Довбань І.М. ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

Драчевський Є.Ю. ПРО ВИПРАВДАНІСТЬ ДОПОВНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ СТАТТЕЮ 365-3: ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Козярук О.О. ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ОБТЯЖЛИВА ОБСТАВИНА У ВЧИНЕННІ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Савельєва І.В., Стратонов В.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Татаркіна Ю.І. КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Баранчук В.В. 3D СКАНУВАННЯ ЯК СПОСІБ ФІКСАЦІЇ НА МІСЦІ ЗЛОЧИНУ: ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ

Кочура О.О., Даниленко А.В. ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ПОТЕРПІЛИХ НА ЧИННЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Наливайко Є.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В СУДІ ПРИСЯЖНИХ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Омельчук Л.В., Федоренко Є.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ТА МЕЖ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Свинаренко Ю.П., Андрусенко О.А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Голенко Н.М., Омельченко В.М. ПРОГНОЗУВАННЯ ПРАЦІВНИКОМ ПОЛІЦІЇ СЛУЖБОВО-ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ ЯК ЧИННИК ТАКТИКИ ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Янушевич Я.В. ГОЛОВНІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СТРУКТУРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ

Мельничук О.П. РІВНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПЕРЕД ЗАКОНОМ: ЗМІСТ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Малетич М.М. РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ТВОРАХ ФІЛОСОФІВ І МИСЛИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Соцький А.М. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖАННЯ ЛІСАМИ