ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Галаган С.О. РОЗВИТОК ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНИ

Деркач А.Л. ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Діхтяренко К.О. ЗБІР НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Золотарьова Н.І. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЛІСИ

Карп Д.І. ПРАВО НА САМОВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОВА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Копиленко П.О. ПРАВОВА СТРАТЕГІЯ З ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, СПРЯМОВАНА НА ЗАХИСТ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ, ЗДОРОВ’Я, ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Корунчак Л.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Могилевська Л.Г. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Пахнін М.Л. ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Прощаєв В.В. СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

Путій М.В. ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБОВЦІВ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ

Сировацький В.І. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Цукан О.М. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Шаптала Н.К. ЛОГІЧНА (РОЗУМОВА) СТОРОНА ПІЗНАННЯ ІСТИНИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Шевченко В.С. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Григор’єва Х.А. НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ЯК РІЗНОВИД КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Лавріненко І.А. ПРОБЛЕМИ УКЛАДЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ВАДАМИ ВОЛІ ПРЕДСТАВНИКОМ

Менджул М.В. ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА ДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ

Сімакова С.І., Кравченко О.С. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ МОБІНГУ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вилков С.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ «БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА»

Візір Т.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Голодник Ю.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Голопапа Д.І. СТРУКТУРА ЗБИРАННЯ ПИСЬМОВИХ ДОКАЗІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УЧАСНИКАМИ СПРАВИ

Дем’янчик В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Коломоєць Н.В. СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Комірчий П.О. ОСОБЛИВІ ОЗНАКИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Корінний С.О. ПЕРЕПОНИ ІНСТИТУЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ В ПРОЦЕСІ МЕДІАЦІЇ

Круговий О.О. СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ

Мілевський А.П. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Назарчук О.М. ПРИРОДА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Пасічник В.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Приходько О.І. ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДСТАВНИКАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ (СУДОЧИНСТВІ)

Сибіга О.М. ПОНЯТТЯ «ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ» І «ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ» У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ситников О.Ф. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК КЛЮЧОВА ЗАСАДА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Скороход І.В. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДНИК ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Сокуренко О.А. ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Соф’їн М.І. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Тильчик В.В. ПЕРЕДУМОВИ ПОБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ВИМІРІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СУДОЧИНСТВА

Франкевич П. ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Циганок С.В. ДОСВІД КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У РОЗРОБЛЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Боднар В.Є. ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Войтко А.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕРМІНАНТ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Дмитрук М.М. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК: ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ МОДЕЛІ

Калайда А.В. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Кирбят’єв О.О. ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Курилюк Ю.Б. ЗЛОЧИННІСТЬ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ

Макотченко Л.М. МОТИВАЦІЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Тернавська А.А. ОСНОВНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ СУЇЦИДУ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Балан М.В., Літвін Ю.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Дудко О.В. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗИЦІЇ ЗАХИСНИКА ТА ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Куц І.Г. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Моргунова Т.І. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ЕКСПЕРТІВ ТА ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Наджафлі Емін Муса-огли ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»)

Новіков М.М., Андрусенко О.А. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК ІНТЕРПОЛОМ, ЩО ВЧИНЕНІ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ

Писарчук Р.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ»

Подобний О.О., Пасечник М.Л. ДОВОДИ НА КОРИСТЬ ВІДНЕСЕННЯ СЛІДЧОЇ ТАЄМНИЦІ ДО ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Сеник Т.Б. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Тищенко С.В. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Торбас О.О. ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ (ІОР) ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОБРАННЯ ДО ОСОБИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Шраго А.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗБУТУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Вайда Т.С., Кузнєцов О.І. ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СКЛАДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЇХ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І ЗДОРОВ’Я

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Комзюк А.Т. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЛАТУРА МАКСИМА ВАСИЛЬОВИЧА «ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»